assemblea-ordinaria-soci

V skladu z 8. ?lenom veljavnega statuta sporo?amo, da bo dne 19. aprila 2012 rednega ob?nega zbora ob 17.30 uri v upravni sedez EARE, via Cadorna 13 v Trstu z naslednjim dnevnim redom:
1. Branje in odobritvijo predsednika moralnega odnosa
2. Predstavitev in potrditev obra?una za leto 2011 in prora?una za leto 2012
3. Predstavitev prikaz programskih smernic delovanja v letu 2012.
4. Obnova položajih (predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik) in glavnega sveta.
5. Razno.
Opozarjamo, da lahko vsak ?lan v skladu z 8. ?lenom statuta predstavi najve? 5 pooblastil za ob?ni zbor. Spominjamo tudi, da sta obra?un in prora?un na voljo (13. ?len statuta) od 4. april 2012. dalje